Du är här

Denna bok är en av få läroböcker som behandlar geoteknik, grundläggning med pålar och bergsprängning parallellt. Den analyserar ingående siltjordarter och grundläggning på denna typ av markmaterial. Speciellt visas på porvattentryckets betydelse på undergundens bärighet. Pålningstyper och hur man kan beräkna en påles bärighet redovisas med beräkningsexempel. Bergssprängningsdelen redovisar olika sprängningstyper med säkerhet och miljö. Som bilaga finns AFS 2007:1. Varje avsnitt avslutas med ett knippe övningsuppgifter med tillhörande facit.

Denna bok är ett måste för alla teknologer eller ingenjörsstuderande. Boken är en uppfriskande fläkt genom sitt nedslag i pionjärernas biografier. Teknik-området mekanik, dynamik, statik, konstruktion och hållfasthetslära finns representerat förutom huvudområdet matematik. Ett fylligt slagordsregister och prisklassen gör denna bok till ”klassvinnare”.

 • Titel: Formelsamling
 • Antal sidor: 110
 • Författare: Samuel A Berg
 • Utgivningsår: 2011

Denna bok är den enda av sitt slag som ingående tar upp begreppet sjuka hus, och analyserar dess konsekvenser. Författaren Leif Kåvestad har genom sitt enträgna och tålamodiga arbete med att kartlägga fenomenet sjuka hus skapat en egen disciplin. I synnerhet gäller detta påverkan pga fuktiga golv. Enskededalen blev ett begrepp när Leif uppdagade många oegentligheter då många brukare drabbades av typiska symptom som illamående, yrsel, slemhinneinfektion och ögonirritation. Boken sammanfattar en 30-årig erfarenhet och presenterar en modell att kartlägga ett sjukt hus.

I den andra upplagan av rubricerad bok har författaren tagit intryck av de synpunkter studenter på Yrkeshögskolan framfört, detta har i huvudsak berört uppgiftsdelen som har berikats med ett antal nya uppgifter och komplettering av facit. Liksom i matematiken tror vi på att lösning av problem på ett elementärt plan sker med penna och papper. Att rita en strukturplan lär man inte vid en dator utan genom idog praktisk träning på en arbetsplats.

Denna bok tar upp de grundläggande egenskaperna hos kompositen betong. Delmaterialen ballast, cement, vatten och tillsatsmedel beskrivs. Förbehandling och efterbehandling genomgås. Armeringen beskrivs ingående, dess inläggning och placering. Formbyggnad och hur formar binds och förankras behandlas. Innehållet motsvarar fordringarna för klass II. Boken är försedd med ett stort antal övningar med facit.

 • Titel: Betongsteknik
 • Antal sidor: 125
 • Författare: Samuel A Berg
 • Utgivningsår: 2009

Denna bok är tänkt fylla det vakuum som successivt uppstått när nya byggnadsmaterial utvecklats. Den behandlar ett 20-tal material inom husbyggnadssektorn ur egenskaps-, funktions- och användningssynpunkt. Även tillverkningshistoria berörs. Boken kan fungera både som handbok och som kurslitteratur för ingenjörsstuderande.

Hus byggda på 60- och 70-talet är särskilt utsatta. För försäkringsbolagen står läckageskador för betydligt mer än den sammanlagda kostnaden för brand och inbrott i villor. Totalt handlar det om bortåt 2 miljarder kronor per år. Kostnaden för samhället är minst det dubbla, säkerligen uppåt 5 miljarder eller mer. I den summan ingår bland annat de drabbade villaägarnas egna kostnader. Men det handlar inte bara om pengar. Fuktskador kan även leda till dålig inomhusmiljö och därmed ge upphov till hälsoproblem av olika slag. Denna bok utgör en grund för den verksamma teknikern eller ingenjören.

Denna bok spänner över hela området fastighetsförvaltning. Den passar som handbok när förvaltaren är i behov av underlag för inköp och upphandling. Fastighetsekonomiska analyser av betalningsströmmar över tiden kan beräknas med hjälp av bokens räntefunktioner. Boken är även tänkt som kurslitteratur då den har en mängd övningsuppgifter med facit.

 • Titel: Drift och fastighetsunderhåll med fastighetsekonomi
 • Antal sidor: 232
 • Författare: Samuel A Berg
 • Utgivningsår: 2012

Byt 6 innehåller byggteknikens historia, murverkets konstruktion, bebyggelse- och byggnadsinventering. Boken har försetts med ett hundratal övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad. Konstruktionsbetongens historia är ett axplock ur författarens forskning under 6 år.Denna fackbok borde kunna tillfredställa både akademikern och hantverkaren och vara lämplig som kurslitteratur på landets samtliga byggingenjörsutbildningar samt de antikvariska och teknikhistoriska programmen vid landets universitet.

Byt 5 innehåller olika taktyper med anslutningar och stomkompletteringar såsom, dörrar, fönster, trappor och balkonger. Byt 5 är försedd med övningar och facit.

 • Titel: Tak och stomkomplement
 • Antal sidor: 78
 • Författare: Samuel A Berg
 • Utgivningsår: 2007

Sidor